Posts Tagged ‘ใบขับขี่รถยนต์’

แนวข้อสอบ ใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ พร้อมเฉลย

วันพุธ, กรกฎาคม 22nd, 2015

แนวข้อสอบ ใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ ใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ ใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ พร้อมเฉลย

ข้อสอบ ใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หมวดมารยาทและจิตสำนึก

วันอังคาร, กรกฎาคม 21st, 2015

ข้อสอบ ใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หมวดมารยาทและจิตสำนึก

1.การขับรถเข้าวงเวียนที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรควรปฏิบัติอย่างไร
ก ให้รถทางขวามือของเราที่อยู่ในวงเวียนไปก่อน
ข ให้รถทางซ้ายมือของเราที่อยู่ในวงเวียนไปก่อน
ค ให้รถที่เข้าวงเวียนและจะเลี้ยวซ้ายไปก่อน
ง ให้รถที่เข้าวงเวียนและจะตรงไปให้ไปก่อน
-การขับรถเข้าวงเวียนที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรควรให้รถทางขวามือของเราที่อยู่ในวงเวียนไปก่อน
2.การขับรถเลี้ยวบริเวณทางแยกที่มีช่องจราจรมากกว่า 2 ช่องทาง ข้อใดถูกต้อง
ก เปลี่ยนช่องจราจรไปทางซ้ายหรือขวาขณะอยู่ในทางเลี้ยว
ข ขับคร่อมช่องจราจรเพื่อตีวงได้กว้างขึ้น
ค ขับอยู่ในช่องจราจรเดิมตั้งแต่เริ่มเข้าทางแยกจนเลี้ยวเสร็จสิ้น
ง ขับในช่องจราจรซ้ายสุดแล้วเปลี่ยนไปช่องจราจรด้านขวาในขณะเลี้ยว
-การขับรถเลี้ยวบริเวณทางแยกที่มีช่องจราจรมากกว่า 2 ช่องทาง ท่านต้องขับอยู่ในช่องจราจรเดิมตั้งแต่เริ่มเข้าทางแยกจนเลี้ยวเสร็จสิ้น
3.ในกรณีที่ท่านขับรถผ่านซอยที่มีรถรอออกเป็นจำนวนมากควรปฏิบัติอย่างไร
ก บีบแตรหรือให้สัญญาณไฟเตือนรถที่จะออกจากซอยก่อนขับผ่านไป
ข เปิดทางให้รถออกจากซอยได้บ้างสลับกับรถทางตรง
ค พยายามขับให้ชิดคันหน้าเพื่อไม่ให้รถในซอยแทรกออกมา
ง ขับรถผ่านซอยด้วยความเร็วเพื่อส่งสัญญาณว่าขอไปก่อน
-กรณีที่ท่านขับรถผ่านซอยที่มีรถรอออกจากซอยเป็นจำนวนมาก  ท่านควรเปิดทางให้รถออกจากซอยโดยสลับกับรถทางตรง
4.ทัศนคติและจิตสำนึกในการขับรถอย่างปลอดภัยของผู้ขับรถคืออะไร
ก ขับรถช้า ใจเย็น
ข ขับรถเก่งคล่องแคล่ว
ค ขับรถอย่างมีสติเคร่งครัดวินัยจราจรแสดงออกถึงมารยาทและน้ำใจ
ง ขับรถดีไม่เกิดอุบัติเหตุ
-ทัศนคติและจิตสำนึกในการขับรถอย่างปลอดภัยคือ  ขับรถอย่างมีสติเคร่งครัดวินัยจราจรแสดงออกถึงมารยาทและน้ำใจ
5.สิ่งใดที่ผู้ขับรถไม่ควรทำเมื่อได้รับสัญญาณไฟเขียวให้ขับเคลื่อนรถไปได้
ก ค่อยๆ เคลื่อนรถออกโดยทิ้งช่วงห่างกับคันหน้าพอสมควร
ข ชะลอให้รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่อยู่ด้านหน้าเคลื่อนออกไปก่อน
ค ตรวจสอบรถในทางแยกอื่นที่อาจวิ่งออกมาก่อนที่จะขับเข้าสู่ทางแยกด้านหน้า
ง บีบแตรเร่งรถคันหน้าให้เคลื่อนตัวออกโดยเร็ว
-เมื่อได้รับสัญญาณไฟเขียวให้ขับเคลื่อนรถไปได้ ผู้ขับรถไม่ควรบีบแตรเร่งรถคันหน้าให้เคลื่อนตัวออกโดยเร็ว
6. สิ่งใดที่ผู้ขับรถควรทำเมื่อได้รับสัญญาณไฟเหลือง
ก ชะลอรถและหยุดรถที่เส้นขาวให้หยุดรถเพื่อป้องกันการขับฝ่าสัญญาณไฟแดง
ข บีบแตรเร่งรถคันหน้าให้ขับเร็วขึ้นเพื่อให้รถเราไม่ติดสัญญาณไฟแดง
ค ขับเปลี่ยนเลนเพื่อแซงรถขึ้นไปให้พ้นสัญญาณไฟแดง
ง ขับตามคันหน้าไปโดยฝ่าสัญญาณไฟแดง
-เมื่อได้รับสัญญาณไฟเหลือง ผู้ขับรถควรชะลอรถและหยุดรถที่เส้นขาวให้หยุดรถ เพื่อป้องกันการขับฝ่าสัญญาณไฟแดง
7.สิ่งที่ผู้ขับรถควรทำเมื่อเห็นคนยืนบนฟุตบาทและแสดงท่าที่จะข้ามถนนตรงทางม้าลาย
ก บีบแตรเตือนคนที่จะข้ามถนนและเร่งความเร็วผ่านไป
ข แตะเบรกเตือนให้รถหลังรู้ว่าท่านกำลังจะหยุดรถ และหยุดรถตรงทางม้าลาย
ค ขับรถตามหลังท้ายคันหน้าอย่างกระชั้นชิดโดยไม่หยุดให้คนข้ามถนน
ง ขับรถแซงคันที่จอดรถให้คนข้ามและขับผ่านไปโดยเร็ว
-เมื่อเห็นคนยืนบนฟุตบาทและแสดงท่าที่จะ ข้ามถนนตรงทางม้าลาย ผู้ขับรถควรแตะเบรกเตือนให้รถหลังรู้ว่าท่านกำลังจะหยุดรถ และหยุดรถตรงทางม้าลาย
8.การให้สัญญาณไฟที่ถูกต้องเมื่อขับรถเข้าสู่ทางร่วมทางแยก
ก ให้สัญญาณไฟฉุกเฉินเมื่อต้องการขับรถตรงไป
ข ให้สัญญาณไฟเฉพาะเลี้ยวขวาเท่านั้น
ค ให้สัญญาณไฟทุกครั้งเมื่อต้องการเลี้ยวซ้ายหรือขวา
ง ไม่จำเป็นต้องให้สัญญาณไฟเลี้ยวขวาหรือซ้าย เมื่อขับตามรถคันหน้าที่ให้สัญญาณไฟเลี้ยวไปทางเดียวกัน
-เมื่อขับรถเข้าสู่ทางร่วมทางแยก ท่านต้องให้สัญญาณไฟทุกครั้งที่ต้องการเลี้ยวซ้ายหรือขวา
9.ใครบ้างที่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารไปในรถยนต์เพื่อความปลอดภัยของชีวิต
ก คนขับรถและผู้โดยสารทุกคนทั้งผู้ใหญ่และเด็กที่นั่งตอนหน้าและตอนหลังรถ
ข คนขับรถและผู้โดยสารที่นั่งตอนหน้ารถเท่านั้น
ค คนขับรถและผู้โดยสารที่มีอายุมากกว่า 12 ปีขึ้นไป เพราะสามารถคาดเข็มขัดนิรภัยได้
ง คนขับรถและผู้โดยสาร ยกเว้นคนแก่กับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปีลงมา
-เพื่อความปลอดภัยของชีวิต คนขับรถและผู้โดยสารทุกคน ทั้งผู้ใหญ่และเด็กที่นั่งตอนหน้าและตอนหลังรถต้องคาดเข็มขัดนิรภัย ขณะโดยสารไปในรถยนต์ตลอดเวลา
10. ผู้ขับรถควรทำอย่างไรให้แซงรถได้อย่างปลอดภัยและไม่เสียมารยาท
ก บีบแตรให้สัญญาณก่อนแซง เร่งความเร็วแซงซ้ายหรือขวาขึ้นไปตลอดเส้นทางที่รถวิ่ง
ข ให้สัญญาณไฟก่อนแซงเร่งความเร็วแซงขึ้นไปแซงแล้วรีบหักกลับเข้าช่องทางเดิม ในระยะกระชั้นชิดลดความเร็วลงให้เท่ากับรถที่แซงขึ้นไป
ค บีบแตรให้สัญญาณก่อนแซงเร่งความเร็วแซงขึ้นไปแซงแล้ววิ่งรถคู่ขนานไปกับรถที่แซงขึ้นไปอีกระยะหนึ่ง
ง ให้สัญญาณไฟก่อนแซง เร่งความเร็วแซงขึ้นไป เว้นระยะห่างก่อนให้สัญญาณไฟขอกลับเข้าช่องจราจรเดิม เร่งความเร็วรถให้เหมาะสมกับรถที่อยู่ด้านหน้า
-การแซงรถอย่างปลอดภัยและไม่เสีย มารยาท ผู้ขับรถควรให้สัญญาณไฟก่อนแซง เร่งความเร็วแซงขึ้นไป เว้นระยะห่างก่อนให้สัญญาณไฟขอกลับเข้าช่องจราจรเดิม เร่งความเร็วให้เหมาะสมกับรถที่อยู่ด้านหน้า
11.ท่านควรทำอย่างไรเมื่อผู้ขับรถคันอื่นให้สัญญาณไฟขอเข้าใช้ช่องจราจรร่วมกับท่าน
ก ให้สัญญาณตอบรับโดยชะลอความเร็ว เว้นระยะให้รถคันนั้นสามารถเปลี่ยนช่องจราจรเบี่ยงเข้ามาได้อย่างปลอดภัย
ข บีบแตรเตือน รีบขับชิดรถคันหน้า กันไม่ให้เบี่ยงแทรกเข้ามา
ค ขับชิดรถคันหน้า พยายามเบียดไม่ให้รถคันหน้าแทรกเข้ามาด้านหน้ารถได้
ง เร่งความเร็วรถเป็นระยะ ไม่เปิดช่องว่างให้แทรกเข้ามาในช่องจราจรของเราได้
-เมื่อผู้ขับรถคันอื่นให้สัญญาณไฟขอเข้า ใช้ช่องจราจรร่วมกับท่าน ท่านควรให้สัญญาณตอบรับโดยชะลอความเร็ว เว้นระยะให้รถคันนั้นสามารถเปลี่ยนช่องจราจรเข้ามาได้อย่างปลอดภัย
12.เมื่อขับรถในช่องจราจรขวาสุด และมีรถด้านหลังขับขึ้นมาด้วยความเร็วสูง ท่านควรทำอย่างไร
ก ให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้าย และเปลี่ยนไปยังช่องจราจรด้านซ้าย เพื่อให้รถที่มีความเร็วสูงกว่ารถของท่านแซงขึ้นไปอย่างปลอดภัย
ข เร่งความเร็วหนีรถด้านหลัง พยายามขับทิ้งระยะให้ห่างจากรถคันหลัง
ค ขับด้วยความเร็วเดิม เพื่อให้รถด้านหลังเปลี่ยนช่องจราจรไปทางซ้าย
ง ให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้าย หักหลบไปยังช่องจราจรซ้าย เร่งความเร็วแข่งกับรถในช่องจราจรขวา
-เมื่อขับรถในช่องจราจรขวาสุด และมีรถด้านหลังขับขึ้นมาด้วยความเร็วสูง ท่านควรให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายและเปลี่ยนไปยังช่องจราจรด้านซ้าย เพื่อให้รถที่มีความเร็วสูงกว่ารถของท่านแซงขึ้นไปอย่างปลอดภัย
13.ท่านควรทำอย่างไรเมื่อผู้ขับรถคันอื่นเปิดทางให้ท่านไปก่อนหรือเข้าร่วมใช้ช่องจราจรด้วย
ก เร่งรถออกไปโดยตัดข้ามไปยังช่องจราจรถัดไปด้วย
ข ก้มหัวหรือยกมือขอบคุณ พร้อมกับเคลื่อนรถออกไปหรือเข้าร่วมใช้ช่องจราจรในลักษณะเร่งร้อน
ค ก้มหัวขอบคุณ พร้อมกับเคลื่อนรถออกไปหรือเข้าร่วมใช้ช่องจราจรที่ขอเข้าร่วมด้วยความระมัดระวัง
ง ขับรถออกไปหรือเข้าร่วมช่องจราจรแบบช้าๆ และพยายามเบียดข้ามไปยังช่องจราจรถัดไป
-เมื่อผู้ขับรถคันอื่นเปิดทางให้ท่านไป ก่อนหรือเข้าร่วมใช้ช่องจราจรด้วย ท่านควรก้มหัวขอบคุณ พร้อมกับเคลื่อนรถออกไปหรือเข้าร่วมใช้ช่องจราจรที่ขอเข้าร่วมด้วยความระมัด ระวัง
14.การกระทำใดของผู้ขับรถซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไร้มารยาทและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
ก ขับรถตามรถด้านหน้าโดยเว้นระยะห่างที่เหมาะสม
ข ขับรถจี้ท้ายรถด้านหน้าที่ขับช้า พร้อมกับบีบแตรไล่
ค บีบแตรเตือนรถที่กำลังถอยหลังมาชนรถของท่านซึ่งจอดติดไฟแดงอยู่
ง เปิดไฟตัดหมอกเมื่อฝนตกหนัก
-การขับรถจี้ท้ายรถด้านหน้าที่ขับช้า พร้อมกับบีบแตรไล่เป็นพฤติกรรมที่ไร้มารยาทและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
15.การใช้ไฟสูงที่ถูกต้องและไม่เสียมารยาท
ก เปิดไฟสูงเพื่อตรวจสอบสภาพถนนและริมถนน เฉพาะเส้นทางที่มืดมากและไม่มีรถวิ่งอยู่ด้านหน้าหรือสวนทางมา และปิดไฟสูงทันทีที่มีรถวิ่งอยู่ด้านหน้าหรือสวนทางมา
ข เปิดไฟสูงแทนไฟส่องสว่างเมื่อวิ่งบนถนนต่างจังหวัดที่ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างสองข้างทางและสามารถมองเห็นไฟท้ายรถคันหน้า
ค เปิดไฟสูงทุกครั้งเมื่อวิ่งเข้าทางโค้งที่มืดมากและมีรถวิ่งอยู่ด้านหน้าหรือสวนทางมา
ง เปิดไฟสูงทุกครั้งเมื่อวิ่งบนถนนซึ่งเป็นทางขึ้นเนินหรือลงเนินที่ไม่มี ไฟฟ้าส่องสว่างข้างทางและสามารถ มองเห็นไฟหน้ารถที่วิ่งสวนทางมา
-การใช้ไฟสูงที่ถูกต้องและไม่เสียมารยาท ท่านควรเปิดไฟสูงเพื่อตรวจสอบสภาพถนนและริมถนน เฉพาะเส้นทางที่มืดมากและไม่มีรถวิ่งอยู่ด้านหน้าหรือสวนทางมา และปิดไฟสูงทันทีที่มีรถวิ่งอยู่ด้านหน้าหรือสวนทางมา 
16.การกระทำใดของผู้ขับรถซึ่งเป็นการกระทำที่แสดงถึงความมีมารยาทและน้ำใจให้แก่ผู้ใช้ถนนร่วมกัน
ก ขับรถแซงคิวแทรกเข้าตรงเชิงสะพานหรือก่อนเข้าซอย
ข ขับรถบนไหล่ทางเพื่อไปแทรกเข้าด้านหน้าในช่องจราจรปกติ
ค กลับรถบนถนนที่มีช่องจราจรสวนทางกันในลักษณะกีดขวางการจราจร
ง ไม่หยุดรถบนเส้นทแยงสีเหลืองหรือบริเวณปากซอยและเปิดทางให้รถในเส้นทางอื่นสามารถขับผ่านไปได้ในขณะที่รถท่านติดการจราจร
-การกระทำที่แสดงถึงความมีมารยาทและน้ำใจ ให้แก่ผู้ใช้ถนนร่วมกัน คือ ไม่หยุดรถบนเส้นทแยงสีเหลืองหรือบริเวณปากซอยและเปิดทางให้รถในเส้นทางอื่น สามารถขับรถผ่านไปได้ในขณะที่รถท่านติดการจราจร
17.ข้อใดเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องและแสดงมารยาทที่ดีของผู้ขับรถยนต์
ก ไม่ใช่ผู้พิการแต่จอดรถในพื้นที่จอดรถของผู้พิการ
ข ต้องการไปทางตรงแต่ขับรถในช่องจราจรเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาหรือกลับรถ
ค กลับรถที่จุดกลับรถทุกครั้งแม้จะอยู่ไกล
ง จอดรถขวางรถคันอื่นโดยเข้าเกียร์และเบรกมือ

ข้อสอบ ใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หมวดป้ายแนะนำ

วันอังคาร, กรกฎาคม 21st, 2015

ข้อสอบ ใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หมวดป้ายแนะนำ

1.เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร?

 ข้อสอบ ใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์

ก  ที่กลับรถ

ข  ที่ห้ามกลับรถ

ค  ที่ห้ามแซง

ง  เริ่มต้นทางด่วน (ทางหลวงพิเศษ)

ข้อสอบ ใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หมวดป้ายเตือน

วันจันทร์, กรกฎาคม 20th, 2015

ข้อสอบ ใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หมวดป้ายเตือน

1.เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

 ข้อสอบ ใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์

ก. ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวังคนงานกำลังทำงาน อาจมีวัสดุอุปกรณ์วางบนผิดจราจร

ข. ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวังคนงานกำลังสำรวจทาง

ค. ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวัง เครื่องจักรกำลังทำงาน

ข้อสอบ ใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หมวดป้ายบังคับ

วันจันทร์, กรกฎาคม 20th, 2015

ข้อสอบ ใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หมวดป้ายบังคับ

1.เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร 

 ข้อสอบ ใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์

            ก          ให้ขับรถแซงคันอื่นได้เลย ในเขตที่มีเครื่องหมายนี้

            ข          ให้ทางแก่รถคันอื่นก่อน ในเขตที่มีเครื่องหมายนี้

ข้อสอบ ใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หมวดเครื่องหมายพื้นฐาน

วันจันทร์, กรกฎาคม 20th, 2015

ข้อสอบ ใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หมวดเครื่องหมายพื้นฐาน

1.เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร? 

         ข้อสอบ ใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์

ก  เพิ่มความระมัดระวัง แล้วหยุดรถ

ข  เพิ่มความระมัดระวัง เขตหยุดรับ-ส่ง

 ค  ขับรถให้ช้าลงถ้าเห็นว่าจะไม่ปลอดภัยต่อรถคันอื่นหรือคนเดินเท้าในทางข้างหน้า ต้องหยุดรถก่อนถึงเส้นให้ทาง

ข้อสอบ ใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หมวดกฏหมายว่าด้วยจราจรทางบก

วันจันทร์, กรกฎาคม 20th, 2015

ข้อสอบ ใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หมวดกฏหมายว่าด้วยจราจรทางบก

1.การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกต้องปฏิบัติอย่างไร

ก  ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรหรือกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

ข  เมื่อพบป้ายเตือนทางร่วมทางแยกให้ขับรถด้วยความเร็วปกติ

ค  หากไม่มีสัญญาณไฟจราจร ให้รถคันที่ใหญ่กว่าผ่านทางร่วมทางแยกไปก่อน

ง  เมื่อพบป้ายเตือนสัญญาณไฟบริเวณทางร่วมทางแยกให้ขับรถไปตามปกติ

2.ผู้ขับขี่ต้องการเลี้ยวรถต้องปฏิบัติอย่างไร

การเตรียมตัวเพื่อสอบใบขับขี่รถยนต์

วันศุกร์, กันยายน 14th, 2012

ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างหนอ ?

ในการสอบใบขับขี่รถยนต์

ในปัจจุบันปฎิเสธไม่ได้ว่า รถยนต์เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อการดำรงค์ชีวิต เพราะสังคมทุกวันนี้สภาพความเป็นอยู่้ แข่งขันกับเวลา ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การพักผ่อนกับครอบครัว การเข้าสังคม รถยนต์ทำให้เรามีความสะดวกสบาย ในการเดินทาง ทำให้ถึงจุดหมายเร็วขึ้น สามารถเดินทางไปไหนก็ได้ตามใจปราถนา ดังนั้นผู้ีที่จะซื้อรถ หรือผู้ที่จะขับรถ จึงมีความจำเป็นเหลือเกิน ที่จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ เพราะเป็นไปตามกฎหมายบังคับ วันนี้เราได้นำเทคนิคการเตรียมตัวสอบใบขับขี่รถยนต์ มาให้เพื่อนๆได้อ่าน และ เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อสอบใบขับขี่รถยนต์