Archive for the การโอนรถยนต์มือ 2 Tag

การโอนรถยนต์

การโอนรถยนต์      วันนี้เรานำเสนอวิธีการโอนรถยนต์มาให้ผู้อ่านทุกคนได้ทำความเข้าใจ ว่ามีวิธีการและขั้นตอนการโอนรถยนต์อย่างไร เอกสารที่ใช้ประกอบในการโอนรถยนต์ และค่าธรรมเนียมต่างๆในการโอนรถยนต์ เชิญทุกท่านอ่านหาความรู้กันได้เลยครับ ขั้นตอนการให้บริการ 1. ใช้แบบคำขอโอนและรับโอน ยื่นคำร้องขอโอนรถ พร้อมหลักฐาน ณ ส่วนทะเบียนรถยนต์ 2. นำรถเข้ารับการตรวจสภาพ 3. ชำระเงินค่าธรรมเนียมและเสียภาษีรถ 4. รับใบคู่มือจดทะเบียนรถ ส่วน การโอนรถยนต์ มือ 2 นั้นก็ง่ายนิดเดียว เอกสารที่ควรเตรียมให้ครบทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ก. ใบคู่มือจนทะเบียนรถ ข. สำเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน ของทั้ง 2 ฝ่าย ถ้าผู้ขายไม่มาด้วยตนเอง ให้ทำใบมอบอำนาจด้วย ค. เอกสารการซื้อขายรถ ง. เอกสารคำขอโอนรถ (ของกรมขนส่ง) ซึ่งต้องมีลายเซนต์ ทั้งผู้ซื้อ/ผู้ขาย และ ผู้ยื่น จากนั้นไปทำการโอนที่ขนส่ง ก. ต้องตรวจสอบเช็คดูว่ารถเราต้องโอนที่ขนส่งไหน ไปผิดที่โอนไม่ได้นะคับ ข. เขียนไปคำร้องการโอน ที่ขนส่ง, และจะมีขั้นตอนที่ขนส่งให้ดำเนินการต่อไปเรื่อย ๆ คับ ตั้งแต่ ตรวจหลักฐาน, ตรวจสภาพรถ,...