การโอนรถยนต์

การโอนรถยนต์  

   วันนี้เรานำเสนอวิธีการโอนรถยนต์มาให้ผู้อ่านทุกคนได้ทำความเข้าใจ ว่ามีวิธีการและขั้นตอนการโอนรถยนต์อย่างไร เอกสารที่ใช้ประกอบในการโอนรถยนต์ และค่าธรรมเนียมต่างๆในการโอนรถยนต์ เชิญทุกท่านอ่านหาความรู้กันได้เลยครับ

ขั้นตอนการให้บริการ
1. ใช้แบบคำขอโอนและรับโอน ยื่นคำร้องขอโอนรถ พร้อมหลักฐาน ณ ส่วนทะเบียนรถยนต์
2. นำรถเข้ารับการตรวจสภาพ
3. ชำระเงินค่าธรรมเนียมและเสียภาษีรถ
4. รับใบคู่มือจดทะเบียนรถ

ส่วน การโอนรถยนต์ มือ 2 นั้นก็ง่ายนิดเดียว

เอกสารที่ควรเตรียมให้ครบทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
ก. ใบคู่มือจนทะเบียนรถ
ข. สำเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน ของทั้ง 2 ฝ่าย ถ้าผู้ขายไม่มาด้วยตนเอง ให้ทำใบมอบอำนาจด้วย
ค. เอกสารการซื้อขายรถ
ง. เอกสารคำขอโอนรถ (ของกรมขนส่ง) ซึ่งต้องมีลายเซนต์ ทั้งผู้ซื้อ/ผู้ขาย และ ผู้ยื่น

จากนั้นไปทำการโอนที่ขนส่ง
ก. ต้องตรวจสอบเช็คดูว่ารถเราต้องโอนที่ขนส่งไหน ไปผิดที่โอนไม่ได้นะคับ
ข. เขียนไปคำร้องการโอน ที่ขนส่ง, และจะมีขั้นตอนที่ขนส่งให้ดำเนินการต่อไปเรื่อย ๆ คับ ตั้งแต่ ตรวจหลักฐาน, ตรวจสภาพรถ, ชำระค่าโอน,โอนกรรมสิทธิ และรับสมุดคืน

ส่วนอัตราค่าธรรมเนียมใน การโอนรถยนต์

1.ค่า อากร  10,000ละ50บาท(10,000คือราคารถที่เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพที่ขนส่งตีประเมิน แต่ละคันราคาไม่เท่ากัน และจะต่ำกว่าราคาซื้อขายอยู่พอสมควร)
2.ค่าธรรมเนียมโอน 105 บาท
3.ค่าเปลี่ยนป้ายทะเบียน 200 บาท
4.ค่าเปลี่ยนเล่มทะเบียน 100 บาท(กรณีที่เป็นรถหลายมือ  หรือเล่มชำรุด ก็ให้เปลี่ยนเล่มใหม่)

Related posts:

Leave a Comment

NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>