ทะเบียนรถแบบต่างๆ

ถ้าต้องการข้อมูลอย่างละเอียด  ต้องอ่านกฎกระทรวงฉบับที่  ๑๗  (พ.ศ. ๒๕๒๖)
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด  ๔  หน้า

แผ่นป้ายทะเบียนรถต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยม  มีลักษณะดังนี้

ก. รถยนต์ส่วนบุคคล  รถพ่วง  รถบดถนน  และรถแทรกเตอร์
แผ่นป้ายทะเบียนรถมีขนาดกว้าง ๑๕ เซนติเมตร  ยาว  ๓๐  เซนติเมตร  พื้นแผ่นป้ายเป็นสีขาวสะท้อนแสง เลขทะเบียน  ตัวอักษร  และขอบแผ่นป้ายอัดเป็นรอยดุนสีดำ  มีรอยตราเครื่องหมายราชการกรมตำรวจ (โล่เขน) ในแผ่นป้ายเป็นรอยดุนนูนไว้ที่มุมล่างด้านขวาของแผ่นป้าย ให้สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้

ข. รถยนต์สาธารณะ
มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อ ก. เว้นแต่พื้นแผ่นป้ายเป็นสีเหลืองสะท้อนแสง

ค. รถยนต์บริการ
มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อ  ก. เว้นแต่พื้นแผ่นป้ายเป็นสีเขียวสะท้อนแสง

ง. รถจักรยานยนต์
มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อ ก. เว้นแต่ขนาดของแผ่นป้ายมีขนาดกว้าง ๑๒ เซนติเมตร ยาว ๒๔ เซนติเมตร

จ.  รถยนต์ของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต บุคคลในหน่วยงานพิเศษของสถานทูต คณะผู้แทนกงสุล องค์การระหว่างประเทศ  หรือทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติซึ่งประจำอยู่ในประเทศไทย

(๑)  รถยนต์ของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต แผ่นป้ายทะเบียนรถมีขนาดกว้าง ๑๑ เซนติเมตร  ยาว  ๓๘.๗  เซนติเมตร พื้นแผ่นป้ายเป็นสีขาว  ตัวอักษร  ตัวเลข  และขีดเป็นรอยดุนสีดำตอนหน้าแถวบนมีตัวอักษร  “ท”  ใต้ตัว  “ท”  มีตัวเลขอารบิกเป็นรหัสแทนชื่อประเทศ

(๒)  รถยนต์ของบุคคลในหน่วยงานพิเศษของสถานทูตต่าง ๆ ให้มีลักษณะและขนาดเช่นเดียวกับข้อ จ. (๑) แต่พื้นแผ่นป้ายเป็นสีฟ้า  ตัวอักษร  ตัวเลข และขีดเป็นรอยดุนสีขาวใช้ตัวอักษร “พ ”

(๓) รถยนต์ของบุคคลในคณะผู้แทนกงสุล ให้มีลักษณะและขนาดเช่นเดียวกับข้อ จ. (๑) แต่พื้นแผ่นป้ายเป็นสีฟ้า ตัวอักษร ตัวเลข  และขีดเป็นรอยดุนสีขาว  ใช้ตัวอักษร “ก”

(๔)  รถยนต์ของบุคคลในองค์การระหว่างประเทศ หรือทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติซึ่งประจำอยู่ในประเทศไทย ให้มีลักษณะ  ขนาดและสีเช่นเดียวกับข้อ จ. (๒) แต่ใช้ตัวอักษร “ อ ”

(๕) รถจักรยานยนต์ของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูตบุคคลในหน่วยงานพิเศษของสถานทูต คณะผู้แทนทางกงสุลองค์การระหว่างประเทศ หรือทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติซึ่งประจำอยู่ในประเทศไทย ให้มีลักษณะ สี และตัวอักษรเช่นเดียวกับข้อ จ. (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขนาดของแผ่นป้ายให้มีขนาดกว้าง ๙ เซนติเมตร  ยาว  ๒๗ เซนติเมตร

Related posts:

Leave a Comment

NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>