การจองหมายเลขทะเบียนรถ

1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นเจ้าของรถที่จดทะเบียน หรือผู้เช่าซื้อรถ เท่านั้น

1.1 กรณีรถจดทะเบียนใหม่
– บัตรประชาชนฉบับจริง (พร้อมสำเนา)
– ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง ระบุเลขเครื่องยนต์ เลขตัวรถ (พร้อมสำเนา)
หรือใบส่งมอบรถฉบับจริง ระบุเลขเครื่องยนต์ เลขตัวรถ (พร้อมสำเนา)
หรือสมุดคู่มือรับประกันรถ (BOOK SERVICE) ฉบับจริง (พร้อมสำเนา)
หรือสัญญาเช่าซื้อฉบับจริง (พร้อมสำเนา)
หรือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ฉบับจริง (พร้อมสำเนา)

1.2 กรณีรถที่จดทะเบียนแล้ว
– บัตรประชาชนฉบับจริง (พร้อมสำเนา)
– สมุดคู่มือทะเบียนรถฉบับจริง (พร้อมสำเนา)
หรือสัญญาเช่าซื้อฉบับจริง (พร้อมสำเนา)

1.3 กรณีรถย้ายมาจากต่างจังหวัด เข้ามาใช้งานในกรุงเทพฯ และโอนกรรมสิทธิ์ ต้องดำเนินการย้ายรถออกจากต่างจังหวัดมาแล้ว 
– บัตรประชาชนฉบับจริง (พร้อมสำเนา)
– สมุดคู่มือทะเบียนรถฉบับจริง (พร้อมสำเนา)
– นำรถเข้าตรวจสภาพ ณ อาคาร 4 กรมการขนส่งทางบก
– แนบผลรับรองการตรวจสภาพรถ พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ฉบับจริง (พร้อมสำเนา)

2. นิติบุคคล ผู้ขอต้องเป็นกรรมการบริษัท ที่มีอำนาจลงนาม

หลักเกณฑ์ตาม ข้อ1.
สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ และสำเนาบัตรประชาชน
กรณีมอบอำนาจ ผู้รับมอบต้องเป็นพนักงานบริษัท แนบสำเนาบัตรประชาชน
และหนังสือรับรองการทำงาน

3. ไม่สามารถจองเลขใหม่ได้ จนกว่าเลขที่จองไว้นั้นจดทะเบียนไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

4. จองหมายเลขทะเบียนรถมากกว่า 1 คัน ต้องแนบหลักฐานตามหลักเกณฑ์ทุกคัน

5. เลขทะเบียนที่จองแล้ว ห้ามเปลี่ยนเลข หรือโอนสิทธิ์เปลี่ยนชื่อ หรือยกเลิก ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

6. เมื่อรับทราบหมายเลขทะเบียนแล้ว ต้องดำเนินการจดทะเบียนภายใน 60 วัน หากไม่มาดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลา ยินยอมให้นำหมายเลขทะเบียนที่ได้รับจัดให้กับผู้อื่นรายต่อไป

7. หากมีข้อผิดพลาดในการจอง ไม่ว่ากรณีใด ๆ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปลี่ยนหมวดอักษรให้ใหม่
และจะแจ้งให้ทราบ

Related posts:

Leave a Comment

NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>