ทะเบียนรถแบบต่างๆ

ถ้าต้องการข้อมูลอย่างละเอียด  ต้องอ่านกฎกระทรวงฉบับที่  ๑๗  (พ.ศ. ๒๕๒๖) ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด  ๔  หน้า แผ่นป้ายทะเบียนรถต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยม  มีลักษณะดังนี้ ก. รถยนต์ส่วนบุคคล  รถพ่วง  รถบดถนน  และรถแทรกเตอร์ แผ่นป้ายทะเบียนรถมีขนาดกว้าง ๑๕ เซนติเมตร  ยาว  ๓๐  เซนติเมตร  พื้นแผ่นป้ายเป็นสีขาวสะท้อนแสง เลขทะเบียน  ตัวอักษร  และขอบแผ่นป้ายอัดเป็นรอยดุนสีดำ  มีรอยตราเครื่องหมายราชการกรมตำรวจ (โล่เขน) ในแผ่นป้ายเป็นรอยดุนนูนไว้ที่มุมล่างด้านขวาของแผ่นป้าย ให้สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ ข. รถยนต์สาธารณะ มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อ ก. เว้นแต่พื้นแผ่นป้ายเป็นสีเหลืองสะท้อนแสง ค. รถยนต์บริการ มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อ  ก. เว้นแต่พื้นแผ่นป้ายเป็นสีเขียวสะท้อนแสง ง. รถจักรยานยนต์ มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อ ก. เว้นแต่ขนาดของแผ่นป้ายมีขนาดกว้าง ๑๒ เซนติเมตร ยาว ๒๔ เซนติเมตร จ.  รถยนต์ของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต บุคคลในหน่วยงานพิเศษของสถานทูต คณะผู้แทนกงสุล องค์การระหว่างประเทศ  หรือทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติซึ่งประจำอยู่ในประเทศไทย (๑)  รถยนต์ของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต แผ่นป้ายทะเบียนรถมีขนาดกว้าง ๑๑ เซนติเมตร  ยาว  ๓๘.๗  เซนติเมตร พื้นแผ่นป้ายเป็นสีขาว  ตัวอักษร  ตัวเลข  และขีดเป็นรอยดุนสีดำตอนหน้าแถวบนมีตัวอักษร  “ท”  ใต้ตัว  “ท”  มีตัวเลขอารบิกเป็นรหัสแทนชื่อประเทศ (๒)  รถยนต์ของบุคคลในหน่วยงานพิเศษของสถานทูตต่าง ๆ ให้มีลักษณะและขนาดเช่นเดียวกับข้อ จ. (๑) แต่พื้นแผ่นป้ายเป็นสีฟ้า  ตัวอักษร  ตัวเลข และขีดเป็นรอยดุนสีขาวใช้ตัวอักษร “พ ” (๓) รถยนต์ของบุคคลในคณะผู้แทนกงสุล ให้มีลักษณะและขนาดเช่นเดียวกับข้อ จ. (๑) แต่พื้นแผ่นป้ายเป็นสีฟ้า ตัวอักษร ตัวเลข  และขีดเป็นรอยดุนสีขาว  ใช้ตัวอักษร “ก” (๔)  รถยนต์ของบุคคลในองค์การระหว่างประเทศ หรือทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติซึ่งประจำอยู่ในประเทศไทย ให้มีลักษณะ  ขนาดและสีเช่นเดียวกับข้อ จ. (๒) แต่ใช้ตัวอักษร “ อ ” (๕) รถจักรยานยนต์ของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูตบุคคลในหน่วยงานพิเศษของสถานทูต คณะผู้แทนทางกงสุลองค์การระหว่างประเทศ หรือทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติซึ่งประจำอยู่ในประเทศไทย ให้มีลักษณะ สี และตัวอักษรเช่นเดียวกับข้อ จ. (๑) (๒) หรือ (๓)...

ประเภทของป้ายทะเบียนรถ

ป้ายทะเบียรถของไทยในปัจจุบัน ทำจากอลูมิเนียม มีขนาด 13.5 x 6 นิ้ว พื้นป้ายสะท้อนแสง ?สำหรับประเภทของป้ายทะเบียนนั้นสามารถแบ่งได้ตามประเภทการใช้งานของรถต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. ป้ายสีขาวอักษรสีดำ คือ ป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง 2. ป้ายสีขาวอักษรสีฟ้า คือ ป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง 3. ป้ายสีขาวอักษรสีเขียว คือ ป้ายทะเบียนรถบรรทุกส่วนบุคคล 4. ป้ายสีขาวอักษรสีแดง คือ ป้ายทะเบียนรถ 3 ล้อส่วนบุคคล 5. ป้ายสีเหลืองอักษรสีดำ คือ ป้ายทะเบียนรถรับจ้างบรรทุกผู้โดยสารไม่เกิน 7 คน 6. ป้ายสีเหลืองอักษรสีเขียว คือ ป้ายทะเบียนรถรับจ้าง 3 ล้อ 7. ป้ายสีเหลืองอักษรสีฟ้า คือ ป้ายทะเบียนรถ 4 ล้อเล็กรับจ้าง (ป้ายรถกระป๊อ) 8. ป้ายสีเหลืองอักษรสีแดง คือ ป้ายทะเบียนรถรับจ้างระหว่างจังหวัด 9. ป้ายสีแสดอักษรสีดำ คือ ป้ายทะเบียนรถ รถพ่วง...

การจองหมายเลขทะเบียนรถ

1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นเจ้าของรถที่จดทะเบียน หรือผู้เช่าซื้อรถ เท่านั้น 1.1 กรณีรถจดทะเบียนใหม่ - บัตรประชาชนฉบับจริง (พร้อมสำเนา) - ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง ระบุเลขเครื่องยนต์ เลขตัวรถ (พร้อมสำเนา) หรือใบส่งมอบรถฉบับจริง ระบุเลขเครื่องยนต์ เลขตัวรถ (พร้อมสำเนา) หรือสมุดคู่มือรับประกันรถ (BOOK SERVICE) ฉบับจริง (พร้อมสำเนา) หรือสัญญาเช่าซื้อฉบับจริง (พร้อมสำเนา) หรือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ฉบับจริง (พร้อมสำเนา) 1.2 กรณีรถที่จดทะเบียนแล้ว - บัตรประชาชนฉบับจริง (พร้อมสำเนา) - สมุดคู่มือทะเบียนรถฉบับจริง (พร้อมสำเนา) หรือสัญญาเช่าซื้อฉบับจริง (พร้อมสำเนา) 1.3 กรณีรถย้ายมาจากต่างจังหวัด เข้ามาใช้งานในกรุงเทพฯ และโอนกรรมสิทธิ์ ต้องดำเนินการย้ายรถออกจากต่างจังหวัดมาแล้ว  - บัตรประชาชนฉบับจริง (พร้อมสำเนา) - สมุดคู่มือทะเบียนรถฉบับจริง (พร้อมสำเนา) - นำรถเข้าตรวจสภาพ ณ อาคาร 4 กรมการขนส่งทางบก - แนบผลรับรองการตรวจสภาพรถ พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ฉบับจริง (พร้อมสำเนา) 2. นิติบุคคล...

เอกสารประกอบการจดทะเบียนรถใหม่

เอกสารประกอบการจดทะเบียนรถใหม่ หนังสือรับรองการโอนสิทธิหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้ หนังสือแสดงสิทธิเลขหมายทะเบียน (ใบเสร็จรับเงินของกรมการขนส่งทางบก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสิทธิเลขหมายประมูล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนา) สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา) ลงนามในเอกสาร ในเอกสารทุกฉบับให้สมบูรณ์ ส่งมอบโชว์รูมที่ออกรถ   ขั้นตอนการยื่นสลับป้าย เอกสารที่ต้องใช้ สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนา) สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา) กรอกเอกสารใน ใบคำขอ (อื่นๆ) ระบุเพื่อขอทำการสลับป้ายทะเบียนรถ จากหมายเลขทะเบียน……………..เป็น……………. หนังสือรับรองการโอนสิทธิหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้ ใบเสร็จรับเงินของกรมการขนส่งทางบก สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสิทธิเลขหมายประมูล ยื่นตรวจเอกสารที่ ชั้น 2 อาคาร 2 ช่องขวาสุด ( ข้างช่อง 1 ติดกับเคาเตอร์ตำรวจจราจร ) ดำเนินการตัดเลขที่ ชั้น 4 อาคาร 2 นำเอกสารทั้งหมดมายื่นที่ ช่อง 36 อาคาร 2 ชั้น 2 จะได้รับใบรับเรื่องจากกรมการขนส่งทางบก ให้รอ 3-5 วัน วันทำการ...

อาถรรพ์เลขทะเบียนรถ

เท่าที่ทราบคนซื้อรถป้ายแดงจะต้องการเลขที่บอกความเป็นมงคล อย่างเช่น 9 = ความก้าวหน้า คนไทยชอบ 8 = ทำมาค้าขายดี คนจีนชอบ 7= ถือเป็นเลขโชคลาภ เลขทะเบียนที่เป็นเลขสูงๆ อย่าง 7-8-9 จะถือว่าเป็นเลขระดับสูง เลขทะเบียนที่ดีควรจะอยู่ในกฎเหล่านี้คือ เลขทุกตัวบวกรวมกันแล้วได้ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป ยิ่งได้ 9 ถือว่า ดีมาก เช่น 2223 รวมกัน = 9 เลขคู่หน้า และ คู่หลังบวกรวมกันได้ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป ถ้าได้ 9 ถือว่าดีมาก เช่น 8127 คู่แรก 8+1 = 9 คู่หลัง 2+7 = 9 ถือว่า ก้าวหน้า ก้าวหลัง เจริญดี ตัวเลขตัวแรกบวกตัวสุดท้ายได้ 5 ขึ้นไป ถ้าได้ 9 ถือว่าดีมาก เช่น 8181 ถือว่าเป็นเลขที่ดีมากๆ...

All New Fiesta 5 ประตู ราคา ตารางราคา-เงินผ่อน-ดาวน์

เครื่องยนต์แบบ Fiesta 5 ประตู 1.4L Style AT นวัตกรรมเครื่องยนต์ระบบส่งกำลัง 1.4Duratec ผ่านกำลังสูงสุด 95 PS, ควบคุมด้วยแรงบิดสูงสุดที่ 126 Nm เกียร์อัตโนมัติ 4 สปีดในแบบ Sequential Sports Shift Brand : Ford Type : รถเก๋งแฮทช์แบค 5 ประตู Model : Fiesta 5 ประตู Fuel : เบนซิน E20 Year : CC : 1400/1500/1600 ซีซี รายละเอียด All New Fiesta 5 ประตู Fiesta 5 ประตู 1.5L Trend PowerShift® มาพร้อมเครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง 1.5 Duratec Ti-VCT...

All New Fiesta 4 ประตู ราคา ตารางราคา-เงินผ่อน-ดาวน์

เทคโนโลยีใหม่สุดล้ำแบบ Fiesta 4 ประตู 1.4L Style MT มอบความมั่นใจทุกขณะขับขี่เครื่องยนต์ทรงพลังและระบบส่งกำลัง .4Duratec กำลังสูงสุด 95 PS, แรงบิดสูงสุด 126 Nm เกียร์ธรรมดา 5 สปีด มาตรฐานความปลอดภัยแบบมั่นใจได้ของระบบป้องกันล้อล็อก  และระบบเพิ่มกระจายกำลังในเบรกได้เต็มสปีดทุกการเดินทาง Brand : Ford Type : รถเก๋งซีดาน 4 ประตู Model : Fiesta 4 ประตู Fuel : เบนซิน E20 Year : CC : 1400/1500/1600 ซีซี รายละเอียด All New Fiesta 4 ประตู             มาตรฐานระบบถุงลมนิรภัยด้านคนขับด้วยไฟเบรกดวงที่ 3 มาพร้อมไฟตัดหมอกหลังจากกระจกด้านข้างพร้อมไฟเลี้ยว Fiesta 4 ประตู สุดยอดเครื่องยนต์ 1.4L Style AT...

Ford New Everest ราคา ตารางราคา-เงินผ่อน-ดาวน์

นำหน้าลุคใหม่ของ Ford Everest  สุดยอดเทคโนโลยีขุมพลังแรงบิดเต็มพิกัดทุกแรงขับเคลื่อนตั้งแต่นาทีแรกที่บิดกุญแจสตาร์ทเครื่องยาวนานไปตลอดการเดินทางของคุณ  จึงมั่นใจในระบบปลอดภัยของรถที่พร้อมโจนทะยานไปข้างหน้าด้วยระบบเทคโนโลยีแบบเทอร์โบดีเซลชั้นสูง ทำให้เครื่องยนต์สงบเงียบทุกขณะขับขี่  ไม่ก่อเสียงรบกวนให้คนอื่นและลดภาวะไอเสียจากเครื่องยนต์แบบดีเซล มั่นใจถึงความเป็นเทคโนโลยีสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเต็มที่ Brand : Ford Type : รถ MPV Model : Everest Fuel : ดีเซล Year : 2012 CC : 2500/3000 ซีซี รายละเอียด Ford New Everest นำหน้าไปอีกขั้นกับเครื่องยนต์ดีเซล ดูราทอร์ค  คอมมอนเรลแบบ 4 สุบแถวเรียง DOHC 16V ขนาด 2.5 ลิตร –  มอบการขับเคลื่อนที่คุณต้องพอใจกับ 330 นิวตันเมตร เป็นระดับที่มากที่สุดในเครื่องยนต์ขนาดเดียวกัน  เต็มที่ด้วยกำลังสูงสุดถึง 143 แรงม้า 3,500 รอบต่อนาที  เหนือกว่าด้วยระบบประหยัดน้ำมันคุ้มค่าตลอดทางเส้นทางของคุณ มั่นใจไปกับเครื่องยนต์ดีเซล ดูราทอร์ค คอมมอนเรล แบบ 4 สูบแถวเรียง DOHC...

The All New Ford Focus (SYNC) 2012 ราคา ตารางราคา-เงินผ่อน-ดาวน์

เพิ่มระดับมุมมองความงามที่แตกต่างด้วย The All New Focus (SYNC) 2012 มีให้เลือกทั้งแบบ 4 และ 5 ประตู (sadan and hatchback) ภายในเว็บของเราจึงเก็บตกรวบรวมทุกประเด็นร้อนไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ ข้อมูลของรถ ข้อมูลทางเทคนิค  รวมถึงราคาเปิดตัวมาให้แบบไม่มีกั๊ก รายละเอียด The All New Ford Focus (SYNC) 2012 Brand : Ford Type : รถเก๋งซีดาน 4 ประตู Model : Focus (SYNC) 2012 Fuel : เบนซิน E20 Year : 2012 CC : 2000 ซีซี ฤดูกาล Motorshow  นอกจากจะเต็มไปด้วยความสวยงามของสาวๆ พริตตี้แล้ว  รถเปิดตัวก็มีมาแบบไม่ขาดสาย  ไฮไลท์ของงานหนีไม่พ้น The All New...

Ford Fiesta ราคา ตารางราคา-เงินผ่อน-ดาวน์

มอบทุกอิสระการเดินทางแบบใหม่ของคุณด้วย  ฟอร์ดเฟียตต้า  คุ้มค่ากว่าด้วยระบบประหยัดน้ำมันที่มากกว่า  เทคโนโลยีสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพิ่มประสิทธิภาพของการขับขี่ทรงพลังทุกสภาพถนนแม้แต่บนพื้นที่ที่มีจราจรติดขัด  หรือจะเป็นถนนโล่งระยะไกลก็เต็มประสิทธิภาพได้ด้วยเครื่องยนต์ 1.6 ลิตร มาพร้อมระบบแปรผันแคมชาร์ฟแบบอิสระคู่ ทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติพาวเวอร์ชิฟท์ 6 สปีด รายละเอียด Ford Fiesta Brand : Ford Type : รถเก๋งแฮทช์แบค 5 ประตู Model : Fiesta Fuel : เบนซิน E20 Year : 2011 CC : 1600ซีซี พร้อมหรือยังกับการเดินทางไปกับ Fiesta  5 ประตู 1.6 Sport Ultimate PowerShift  ที่มาพร้อมเครื่องยนต์แบบทรงพลังและระบบกำลังส่ง 1.6 Duratec Ti-VCT  กำลังสูงสุดเต็มพิกัด 121 PS, แรงบิดสูงสุด 151 Nm  ควบคุมด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติ erShift 6 สปีดผสานกำลังด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ เพาเวอร์ชิฟท์ จากฟอร์ดเฟียสต้า ...